Bilance 10 let environmentálního managementu – 2008-2017

Spotřeba energie a surovin, produkce odpadů

 

U podniku pracujícího s obráběcími stroji a dalšími přístroji, včetně zařízení ke klimatizaci prostředí a chlazení elektricky poháněných strojů, je spotřeba energie jedním z aspektů s největším dopadem na životní prostředí.

 

Dalším důležitým důvodem spotřeby energie, obvykle ve formě paliv, je zimní vytápění.

 

FIRAD S.P.A. již deset let usiluje o zlepšení svých environmentálních výsledků v této oblasti prostřednictvím:

 

  • Sledování spotřeb za účelem zjištění energeticky nejnáročnějších oblastí, v nichž je možné docílit nejvýraznějšího zlepšení.
  • Snížení specifických spotřeb tam, kde je to možné

 

Realizovány byly následující akce:

 

  • nahrazení většiny starých obráběcích strojů novými, ze všech hledisek efektivnějšími zařízeními, související s inovací pracovních a výrobních systémů.
  • odběr elektrické energie od dodavatelů garantujících její 100% původ z obnovitelných zdrojů (od začátku roku 2014)
  • vyřazení nejproblematičtějších paliv (nejdříve topný olej a od konce roku 2016 nafta) s kompletním přechodem na zemní plyn
  • nahrazení starších topných zařízení novými systémy s lepší energetickou účinností

 

Bylo zjištěno, že přes obecné zavedení automatizovaných systémů jakožto náhrady za mnohé manuální operace a přes výrazné posílení chladicích a klimatizačních systémů (ke zlepšení pracovního prostředí a chlazení složitých strojních zařízení), zůstala specifická spotřeba elektrické energie, tedy spotřeba vztažená na jednotku zpracovaného materiálu, v průběhu let téměř konstantní.

 

Zato spotřeba energie na vytápění, i přes realizaci výrazného rozšíření pracovních prostor, výrazně poklesla (cca o 30 % od roku 2008 do roku 2017)

 

Spotřeba surovin a produkce odpadů

 

Pokud jde o používání surovin a produkci odpadů, usiluje podnik o omezení používání nebezpečných látek a redukci množství a dopadu vyprodukovaných odpadů.

 

Konkrétním výsledkem tohoto úsilí je:

 

  • téměř kompletní eliminace používání emulzí voda-olej k opracování na obráběcích strojích a přechod na použití čistých olejů, snadněji opakovaně použitelných v rámci pracovního cyklu a méně problematických v následných fázích regenerace oleje z odpadů, prováděných specializovanými firmami.
  • kompletní nahrazení oplachu vodními roztoky pomocí oplachů vysokovroucími nehalogenovanými rozpouštědly, používanými ve strojích s uzavřeným okruhem. Tímto způsobem množství vodních roztoků, obsahujících povrchově aktivní látky a oleje a vyžadujících následnou likvidaci, kleslo na nulu. Emise rozpouštědel do ovzduší jsou minimální, jelikož jsou tato rozpouštědla používána ve strojích s uzavřeným okruhem, vybavených systémy kondenzace rozpouštědlových par a finálního úpravy pomocí aktivního uhlí.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro získání informací o našich výrobcích vyplňte formulář po straně, odpovíme vám co nejdřív.

Následuj nás na

   

Smluvní podmínky
Chtěli bychom vás informovat, jak budeme uchovávat naše data, jak dlouho a za jakým účelem. Můžete je zobrazit kdykoli a požádat o jejich zrušení.


    


KONTAKTUJTE NÁS

Pro získání informací o našich výrobcích vyplňte formulář po straně, odpovíme vám co nejdřív.

Smluvní podmínky
Chtěli bychom vás informovat, jak budeme uchovávat naše data, jak dlouho a za jakým účelem. Můžete je zobrazit kdykoli a požádat o jejich zrušení.


    


Následuj nás na